Ansvar

RadhusFöreningen ansvarar för drift och underhåll av följande gemensamhetsanläggningar (GA):

GA1:

 1. Kulvertar för IT-kommunikation
  Vi har numera två företag som ansvarar för själva nätdriften. Com-Hem ansvarar för den analoga Kabel-TV tjänsten. Eftersom det är ett äldre kopparbaserat nät, finns det en risk att denna service upphör. IP-Only ansvarar för ett fiberoptiskt nät, öppet för ett antal innehållsleverantörer som ansvarar för själva abonnemanget som man frivilligt tecknar sig för. Föreningen ansvarar för kabeltrummor som möjliggör kabeldragning mellan och under radhuslängorna.
 2. Vattenledningar
  Kallvattenledningar från kommunens anslutningspunkt till undersidan av bjälklaget i respektive byggnad.
 3. Spillvatten
  Distributionsnät för spillvatten med brunnar etc. Från anslutningspunkt på det allmänna avloppsnätet till undersidan bjälklaget i respektive byggnad.
 4. Dagvatten
  Distributionsnät för dagvatten från förbindelsepunkt till det allmänna dagvattennätet fram till stuprörsanslutning vid markytan för respektive byggnad samt till och med dagvattenbrunnar.
 5. Parkeringsplatser och förråd
 6. Kommunikationsytor
  Kör-, gång- och cykelvägar med tillhörande skyltar, farthinder m. m. samt övriga asfalterade kommunikationsytor.
 7. Grönytor och lekplatser
  Gräsmattor, planteringar samt övriga grönytor samt lekplatser med tillhörande lekredskap, sandlådor m. m. 

Deltagande fastigheter i GA1 är Sländan 2-137 samt Stekeln 1-11 och 13-17 som formellt är delägare i GA1.

Avgift baseras på andelstal som är 1 (ett) för varje fastighet plus vattenförbrukning proportionellt enligt uppmätt värde per fastighet. Totalt antal andelar är 152.

GA2:

 • Garage
  Alla garage exklusive skötsel av dörrar.

Delägare i GA2 är fastigheter i GA1 som har ett garage.

Avgift baseras på andelstal 1 per garage. Detta inkluderar underhåll för byggnad och kostnad för el. Totalt antal andelar är 147.

Föregående sida: Sländans SFF informationspolicy Nästa sida: Fiberansvar