Ansvar

RadhusFöreningen ansvarar för drift och underhåll av följande gemensamhetsanläggningar (GA):

GA1:

 1. Kabel-TV anläggnng
  Driftansvaret är numera utlagt på företaget Com Hem. Föreningen ansvarar för kabeltrummor som möjliggör kabeldragning mellan radhuslängorna.
 2. Vattenledningar
  Kallvattenledningar från kommunens anslutningspunkt till undersidan av bjälklaget i respektive byggnad.
 3. Spillvatten
  Distributionsnät för spillvatten med brunnar etc. Från anslutningspunkt på det allmänna avloppsnätet till undersidan bjälklaget i respektive byggnad.
 4. Dagvatten
  Distributionsnät för dagvatten från förbindelsepunkt till det allmänna dagvattennätet fram till stuprörsanslutning vid markytan för respektive byggnad samt till och med dagvattenbrunnar.
 5. Parkeringsplatser och förråd
 6. Kommunikationsytor
  Kör-, gång- och cykelvägar med tillhörande skyltar, farthinder m. m. samt övriga asfalterade kommunikationsytor.
 7. Grönytor och lekplatser
  Gräsmattor, planteringar samt övriga grönytor samt lekplatser med tillhörande lekredskap, sandlådor m. m. 

Deltagande fastigheter i GA1 är Sländan 2-137 samt Stekeln 1-11 och 13-17.

Avgift baseras på andelstal som är 1 (ett) för varje fastighet plus vattenförbrukning proportionellt enligt uppmätt värde per fastighet. Totalt antal andelar är 152.

GA2:

 • Garage
  Alla garage exklusive skötsel av dörrar.

Deltagande fastigheter i GA2 är fastigheter i GA1 som äger ett garage.

Avgift baseras på andelstal 1 per garage plus kostnad för el baserad på uppmätt förbrukning. Totalt antal andelar är 145.

Föregående sida: Sländans SFF informationspolicy Nästa sida: Fiberansvar