Föreningen

 Medlemmar i föreningen är ägare eller tomträttsinnehavare till fastigheter inom området Sländan 1 och Stekeln 12, dvs boende på:

  • Fjärilstigen 1 - 65 och 148 - 163
  • Sländstigen 1 - 34
  • Bistigen 1 - 37.

Verksamhetsåret är 1 januari – 31 december och årsstämma skall avhållas under februari månad. Vid dessa tillfällen behandlas årsredovisningen och bokslut med verksamhetsberättelse samt fattas beslut om nästkommande års utdebitering. Vid årsstämman väljs även ledamöter till styrelsen enligt en speciell ordning som framgår av stadgarna.

Vidare är föreningen enligt stadgarna skyldig att avsätta ett belopp till en underhållsfond. Behoven kan uppstå snabbt och utan förvarning, varför föreningen vill tillse att erforderliga medel finns för att täcka de flesta typer av akut underhåll. Därutöver sker ett långsiktigt underhåll av föreningens område.

Styrelsen är skyldig att föra en förteckning (matrikel) över delägande fastigheter, andelstal och ägare. I samband med vattenavläsningen brukar också matrikeln över föreningens medlemmar uppdateras vad avser namn och telefonnummer m.m.

Det är din skyldighet att anmäla ändrade uppgifter till föreningen så snart som möjligt. Det underlättar upprättande av debiteringslängd samt fakturering av medlemsavgifter. Använd kontaktformulär på denna länk eller kontakta styrelsen eller din kvartermästare.

Att vara medlem

Fördelarna med att vara medlem i samfällighetsföreningen är många. Du får bland annat lägre skötsel- och underhållskostnader för de gemensamma ytorna och de stora kostnaderna i samband med till exempel skador på VA-nätet, fördelas på hela kollektivet. Ditt boende blir helt enkelt billigare. I gengäld förväntas det av varje enskild medlem att man åtar sig någon form av uppdrag inom föreningen under den tid man bor inom föreningen. Som medlem har du också skyldigheter gentemot din förening. Dessa skyldigheter är reglerade i lagen om samfälligheter och de stadgar som föreningen antagit.

Exempel:

Den som inte betalar avgiften till föreningen i tid, mister sin rösträtt i föreningen under tiden fram till att full betalning erlagts. Lagen ser i första hand till kollektivet och ser inte mellan fingrarna med "dåliga betalare". Föreningen har högsta prioritet, före banker och bottenlåneinstitut, samt äger rätt att utmäta din fastighet om vi inte kan komma överens om betalning av föreningens avgifter. Se på föreningsavgiften med samma ögon som du ser på ditt huslån.

Föregående sida: Nyinflyttad Nästa sida: Allmänna frågor och svar