Fiberansvar

Sammanfattning efter fiberinstallationen

Föreningens ansvar begränsar sig till att underhålla kulvertar och rör, alla driftsfrågor ställs till Comhem vad gäller det gamla koaxialnätet och till vald tjänsteleverantör när det gäller fibernätet. Vald tjänsteleverantör är den som du betalar abonnemangsavgift till.

Detaljerad beskrivning över föreningens ansvar

Enligt punkt 1 i beskrivningen över GA1 har föreningen ansvar för "kabelTV anläggning". Ursprungligen var tanken med detta ansvar att föreningen skulle ansvara för en central TV antenn för att undvika att alla satt upp varsin TV antenn på varje hus. Vid tidpunkten för anläggningsbeslutet hade anläggningen redan förändrats till en kabelTV anläggning varför ansvaret formulerades som en sådan. Liksom med all lös egendom som ska ingå i en GA (gemensamhetsanläggning), så måste föreningen äga anläggningen, vilket man också gjorde i och med att föreningen betalade för investeringen att omarbeta centralTV anläggningen till en kabelTV anläggning.

Föreningens formella ansvar för "KabelTV" upprättshålls på uppdrag av Comhem som driver koaxialkabel nätet. Detta uppdrag är under förändring eftersom tekniken är gammal och det finns behov av att uppgradera till ett optiskt fibernät.

Ett antal föreningar uppgraderat sina kabelTV anläggningar till internet baserade nätverk. Då har ett antal fall drivits till domstol därför att medlemmar har ansett att ett internet baserat nätverk inte är samma sak som en kabelTV anläggning och därför inte kan ingå in en GA. I ett antal prejudicerande domar har det utmejslats en praxis som numera anses gälla för samfällighetsföreningar. Denna praxis kan beskrivas i följande punkter:

  • En kabelTV anläggning kan uppgraderas till en internet baserad anläggning utan att man behöver förnya ett anläggningsbeslut om kabelTV
  • KabelTV anläggningen måste ha uppnått en ålder som gör det rimligt att uppgradera
  • Den nya anläggningen måste fortfarande ägas av föreningen
  • Den nya anläggningen, och specifikt kostnaden för att anlägga och driva anläggningen, får inte innefatta något tjänsteutbud, typ TV, internet eller telefontjänster, utan måste strikt endast tillhandahålle den grundläggande infrastrukturen

Avtalet med IP Only

Avtalet mellan föreningen och IP Only innebär att IP Only får förlägga fiberkabel i utrymmen som föreningen disponerar enligt anläggningsbeslutet. Det är kryputrymmet under radhuslängorna och kulvertar och brunnar som är anlagda för att förbinda radhuslängorna med varandra så att alla radhuslängor inom föreningen blir åtkomliga utan att behöva gräva i marken.

Ägandet är fördelat så att föreningen äger och ansvarar för kulvertar och brunnar medan IP Only äger och driver fibernätverket. 

Eftersom föreningen inte äger fibernätverket kan det heller inte ingå i föreningens ansvar inom GA1 (kabelTV anläggningen). Detta innebär att anslutningen kan göras helt frivilligt och beslutas av varje radhusägare (eller tomträttsinnehavare). Därmed blir även investeringen en fråga mellan varje radhusägare och IP Only.

Ingen ekonomisk kompensation har utväxlats åt något håll mellan föreningen och IP Only, i stället finns ett antal ömsesidiga åtaganden:

  • För att möjliggöra en framtida 100% anslutningsgrad kommer IP Only att möjliggöra framtida efteranslutning för de som inte ansluter sig under kampanjperioden. Priset blir marknadsmässigt, dvs det är ej fastställt i avtalet.
  • IP Only åtar sig driften för de närmaste 25 åren
  • I driften ingår inga tjänster (såsom TV, internet eller telefon)
  • Nätet är ett öppet nät där ett antal tjänsteoperatörer tillhandahåller tjänster mot en avgift.
  • Föreningen ansvarar för drift och underhåll av kulvertar och brunnar
  • IP Only har under 7 års tid exklusiv rätt att bruka våra kulvertar och brunnar för fiberförläggning.

För framtiden

Ovanstående villkor innebär att en mer formell uppgradering, dvs ersättning av det nuvarande koaxialnätet som drivs av Comhem, först kan göras efter 7 år, dvs juli 2024. Då under förutsättning att man uppnått 100% anslutningsgrad. Då måste man också förhandla om avtalet med IP Only eftersom föreningen tar över ägandet och kostnaden för driften. Det kan väl ganska lätt uppnås genom att föreningen uppdrar åt IP Only att fortsätta med driften. Ersättningsfrågor och annat måste givetvis ingå i en ny förhandling.

Rekommendation

Som läget ser ut nu, 2017, är dock inte rekommendationen att ta över ägandet av anläggningen. I stället förordas en mindre förändring av anläggningsbeslutet så att i stället för att ansvara för en "kabelTV anläggning" så borde man i anläggningsbeslutet tydligöra att föreningen ansvarar för underhåll av det rör och kulvertsystem som binder samman alla våra radhuslängor för kommunikationsändamål. Dvs föreningen ansvarar för rören men inte för de fibrer som dras i rören.

En sådan mindre justering av ansvaret torde kunna göras vid tillfälle när man ändå måste göra någon justering av anläggningsbeslutet.

 

 

Föregående sida: Ansvar Nästa sida: Laddstolpar