Allmänna frågor och svar

Klicka på den fråga du vill ha svaret på.

Har föreningen planer/möjligheter att inrätta laddstolpar för elbilar?

Styrelsen har gjort en första undersökning och tyvärr landat i att föreningen inte kommer att kunna planera för laddstolpar inom överskådlig tid. Det beror på två saker:

  1. Elnätet som föreningen disponerar (i garage och förråd) är inte dimensionerat för de strömmar som krävs. Det skulle kräva investeringar i ett nytt elnät som sannolikt i sin tur skulle kräva förstärkning av den transformatorstation som försörjer vårt område med el. Investeringen skulle vara oöverstiglig för föreningen.
  2. Föreningen har inget juridiskt mandat att åta sig ett ansvar för laddstolpar, det ingår helt enkelt inte i vårt anläggningsbeslut. 
Hur är ansvaret för vattenförbrukningen fördelat?

I varje hus sitter en vattenmätare i panncentralen. Både panncentral och vattenmätare ägs och underhålls av husägaren.

Avläsningen initieras av föreningen men utförs i regel av husägaren. Förbrukningen räknas ut och kommer på fakturan från föreningen. Man betalar en fast avgift plus en rörlig avgift per kubikmeter förbrukning. Sedan 2019 faktureras den rörliga vattenförbrukningen  en gång om året efter avläsning av husets vattenmätare.

Föreningen betalar i sin tur vattenförbrukningen enligt de gruppmätare som finns utspridda. Eventuell skillnad mellan gruppmätarna och summan av de individuella mätarna utreds och används till att upptäcka defekter i avläsningen eller husmätarna.

I anslutning till gruppmätarna finns en avstängningsventil som kan användas i nödfall, alltså i lägen där det inte räcker att stänga av ventilen i respektive hus. Kontakta styrelsen för att ta reda på vilken gruppmätare ditt hus tillhör. 

Var finns gästparkeringar?

Det finns inga gästparkeringar, alla platser är till för boende. Dina egna gäster kan dock tillfälligt utnyttja lediga platser. Sådan gästparkering är endast tillåten under tiden du har gäster i hemmet.

Föregående sida: Föreningen Nästa sida: Styrelsen